Salgs- og leveringsbetingelser

pr. Februar 2018

Anvendelsesområde

Disse generelle salgs- og reparationsbetingelser gælder for salgs- og reparationsydelser leveret af DanGlas A/S. Betingelserne gælder for både forbrugere og erhvervskunder.

 

Priser og betalingsbetingelser

Ordrer på under 400 kr. ekskl. moms vil blive pålagt et gebyr på 38 kr. Rudereparationer ved specialaftaler samt kontant er undtaget.

 

Betalingsbetingelser
For service-kontokunder er betalingsbetingelsen netto 14 dage.
Hvor intet andet er aftalt, er betalingsbetingelsen netto kontant.

Der beregnes 2 % rente pr. mdr. ved betaling efter forfald. Der beregnes et administrationsgebyr på 100 kr. pr. rykkerbrev, ligesom alle øvrige omkostninger ved inddrivelse af tilgodehavende belastes debitor.

 

Rudeskift og -reparation

Hvis ruden udskiftes inden for 3 måneder, kan tidligere betalte reparationsomkostninger fratrækkes i prisen (1 stenslag). Udskiftning skal foretages på samme værksted som udførte reparationen.

Al montering og arbejde med glas, som ikke er leveret af DanGlas, sker altid for kundens regning og risiko. Alt arbejde med brugt glas, herunder reparation af laminerede frontruder sker ligeledes altid for kundens regning og risiko, idet der altid er en risiko for, at ruden revner under reparation.

Det forventes, at bilen er i normal stand. Hvis det viser sig under udskiftningen, at der er forhold eller elementer der medfører ekstra arbejde og øger risikoen – såsom rust i rudekarmen eller dele der ikke lader sig adskille på normal vis, skal reparatøren gøre, hvad der for ham er muligt for at kontakte kunden og informere herom. Disse eventuelle ekstra omkostninger til dele og arbejde pålægges kunden. Der ydes 3 års garanti for korrekt montering, øvrigt henvises til dansk købelov.

 

Ansvar

DanGlas er ikke ansvarlig for følgeskader, som følge af forkert brug, montering eller for direkte tab, herunder tabt arbejdsfortjeneste og udgifter til 3. mand. Dette fritager ikke DanGlas for ansvar ifølge dansk lovgivning, og har derfor en produktansvarsforsikring i forsikringsselskabet TRYG.

DanGlas hæfter ikke for de genstande, der opbevares i køretøjet, medmindre de specifikt er overgivet til DanGlas’ forvaring. Kunden kan ikke gøre erstatningskrav gældende for disse genstande, medmindre skaden er forårsaget ved forsæt eller grov uagtsomhed.

 

Force Majeure

DanGlas er ligeledes ansvarsfritaget ved usædvanlige begivenheder eller forhold, som vi ikke selv er herre over, og som forhindrer eller forsinker os i at udføre arbejdet.

Det være sig eksempelvis strejker, naturkatastrofer, ekstreme vejr- og vejforhold, krig, terrorisme, oprør og uroligheder.

 

Garanti

Der ydes garanti efter Købelovens gældende regler.

 

Reklamation

Hvor intet andet er anført, er den danske købelov gældende.

 

Beskyttelse af persondata

I forbindelse med håndtering af kundeforholdet behandler DanGlas oplysninger om kunden (f.eks. navn, adresse og tlf.nr.) og om kundens ordre. Kundens personoplysninger indsamles og behandles med henblik på levering af DanGlas’ service. Kundens data kan til brug for samme formål videregives til kundens forsikringsselskab eller den tredjepart, som DanGlas har antaget som databehandler. Kundens personoplysninger kan desuden videregives til analysebureauer i forbindelse med markedsundersøgelser og tilfredshedsundersøgelser.

DanGlas kan, i det omfang gældende lovgivning tillader det, sende tilbud til kunden via post, telefon, SMS eller e-mail.

 

Generelle bestemmelser

Hvis en bestemmelse i betingelserne skulle blive helt eller delvist ugyldig, påvirker dette ikke de øvrige bestemmelsers gyldighed.